Tag archive

Përktheu nga gjermanishtja: Smeralda Çaça

Letërsi/Përkthim/Tharm

Një eksperiment dashurie-Alexander Kluge

Alexander Kluge Si mjeti më i lirë për kryerjen e sterilizimit masiv, në kampet e përqëndrimit, në vitin 1943 u zbulua rrezatimi rëntgenologjik. Nuk dihej ende me saktësi nëse shterpësia e përftuar ishte afatgjatë. Ne zhvilluam një eksperiment duke i vënë bashkë një të burgosur mashkull me një femër. Dhoma e parashikuar për këtë ishte… Keep Reading

Go to Top